Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka im Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Wojska Polskiego 15, 72-010 Police

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona podmiotowa BIP jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

         - brak dostępności dokumentów PDF,

         - brak dostępności języka migowego,

         - serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. pdf, jpg itp.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Juchnowicz.
 • E-mail: mjuchnowicz@police.pl
 • Telefon: 913175776

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: www.rpo.gov.pl
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Biblioteki w Policach: budynek główny ul. Wojska Polskiego 15, Filia Nova ul. Bankowa 5b/U9, Filia Naukowa ul. Barnima 26 nie spełniają minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek główny Biblioteki, ul. Wojska Polskiego 15

Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz budynku z barierami poziomymi (progi, schody) i pionowymi (brak windy).

Udogodnienia: - zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablica informacyjna; - zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Filia Nova, ul. Bankowa 5b/U9

Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie).

Udogodnienia: - toaleta dla osób niepełnosprawnych; - zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Filia Naukowa, ul. Barnima 26.

Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz budynku z barierami poziomymi (progi) i pionowymi (brak windy).

Udogodnienia: - na zewnątrz podjazd z boku budynku dla osób niepełnosprawnych; - zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwośći ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenie dróg ewakuacyjnych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 510
Utworzono dnia: 02.11.2020

Historia publikacji

 • 10.02.2021 11:17, Wioletta Kołodziejczyk
  Dodanie załącznika: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (Stan w dniu 01. 01. 2021)
 • 03.11.2020 09:07, Wioletta Kołodziejczyk
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 02.11.2020 10:15, Wioletta Kołodziejczyk
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności